Archeologický skanzen Březno u Loun

Ojedinělý soubor rekonsturovaných pravěkých a raně středověkých obydlí a technologických zařízení, vzniklý jako výsledek dlouholetého odborného archeologického experimentu.

Vstupujete do archeologického skanzenu ve Březně u Loun. Areál vznikl jako výsledek dlouholetého archeologického výzkumu, který probíhal na březenském nalezišti od poloviny padesátých let. Odkryté objekty z různých období pravěku a rané doby dějinné přivedly autorku výzkumu PhDr. Ivanu Pleinerovou, CSc. z Archeologického ústavu ČAV v Praze k záměru ověřit vědeckým experimentem starobylé technologické postupy a dovednosti, potřebné k vybudování různých typů objektů a dále vyzkoušet i její funkční vlastnosti. Experimentální práce probíhaly ve Březně v osmdesátých a na počátků devadesátých let. Výsledkem těchto prací, jejichž vědeckou hodnotu uznává odborná veřejnost u nás i v zahraničí, je současná podoba skanzenu.
Skanzen je nyní součástí Okresního muzea v Lounech, které Vás zde vítá a přeje Vám příjemné zážitky z této návštěvy dávné minulosti.

Tzv. dlouhý dům z maldší doby kamenné (cca 4000 př. Kr., období kultury s vypíchanou keramikou) s kůlovou konstrukcí. Boční stěny z otesaných fošen a čelní stěnu se vstupem, tvořenou výpletem ze silných prutů mezi nosnými kůly, pokrývá silná vrstva mazancové omítky. Dům je zajímavý svým lichoběžníkovým půdorysem, užší zadní stranou obrácenou k severu proti směru převládajících větrů. Střecha je sedlová, mírně se sklánějící k zadní straně. Je pokryta rákosovými došky, připevněnými ke krovu řemínky ze syrové hovězí kůže. Uvnitř objektu je otevřené ohniště a vestavěné odkládací patro v jihovýchodní části domu.
Tento dům byl využit k experimentálnímu obývání s cílem ověřit tepelné poměry v takto rozměrném objektu v zimním období.

Časně slovanská chata ze 6. st.n.l., z části zahloubená do terénu (tzv. polozemnice), je postavena na obdélníkovém půdorysu se zaoblenými rohy. Stěny jsou uvnitř zpevněny výpletem z průtů a slabších větví. Sedlovou střechu krytou rákosovou krytinou pokrývají dva protilehlé kůly nesoucí slemeno a konstrukci krovu. Obě boční stěny i průčelí jsou omítnuty mazanicí, tj. hlínou promíšenou plevami, řezanou slámou a travinami. Mazanicový pokryv je užit z části i na střeše. Vnitřní vybavení chaty tvoří otevřené ohniště v severozápadním rohu a prosté lože. Chata je ohražena pleteným plotem z tenčích prutů.
Tato chata je první stavbou vybudovanou ve Březně počátkem osmdesátých let. Byla používána k experimentálnímu bydlení v zimních podmínkách. Výsledky těchto výzkumů přineslý důležité údaje o teplotních poměrech v takovýchto zahloubených obydlích, v nichž žili nejstarší Slované na našem území.

Zásobní obilní jáma z časné slovanského období. Má válcovitý tvar a je chráněna sedlovitým přístřeškem. V takových jamách byly dlouhodobě uchovávány zásobí obilí určené jak ke spotřebě, tak pro setí. Vnitřek jámy byl vypálen a před uložením obilí vystlán slámou. Po nasypání zrna byla jáma …