Park Džbán

Přírodní park Džbán má nespornou přírodovědnou a rekreační hodnotu. Dochovaly se v něm smíšené a listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň. Typický je plochý reliéf vyvýšených desek rozrůzněných hlubokými údolími potoků a tedy příkrými, náročně schůdnými svahy.
Území Džbánu představuje pahorkatinu, která zejména v okolí Ročova přechází již ve vrchovinu. Džbán z cca 65 – 70% pokrývají lesy a vzhledem k teplému a suššímu klimatu je zde tzv. teplomilná varianta doubrav a vegetace vůbec. Oblast totiž stejně jako České středohoří a Poohří náleží k teplé oblasti, i když klimatické podmínky jsou zde méně extrémní. O to cennější jsou však lesní porosty. Džbán není jen lesnatou, ale i pramennou oblastí uprostřed bezlesého Slánska, Žatecka a Lounska. Mohutný džbánský hřbet ve směru Hříškov – Řevničov je pak přirozenou rozvodnicí Vltavy, Berounky a Ohře.
Džbán je rovněž typický přítomností chmelnic a tedy pěstováním chmele. Na území Lounska se v přírodním parku Džbán nachází maloplošné zvláště chráněné území NPR Malý a Velký štít.